Graphikos, webdesign en webbouw, is gevestig aan de Ruurd Visserstraat 45, 3791 VV Achterveld, gedeponeerd onder nummer 53458311, vestigingsnr. 000023337346 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Graphikos. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Graphikos. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Graphikos gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Graphikos verrichtte handelingen. Diensten van Graphikos kunnen in dit kader betreffen: ontwerp, bouw en oplevering van website alsmede grafisch ontwerp, DTP-werk en levering van toegepaste multimedia. 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Graphikos, een door Graphikos gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via e-mail, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Graphikos en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Graphikos en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 1. De door Graphikos gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Graphikos zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Graphikos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Graphikos gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Graphikos van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 3. Alle door Graphikos genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. 4. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of dienst wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen. 5. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag verplicht Graphikos niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Op reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Graphikos. 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Graphikos aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen. 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. 10. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Graphikos wordt hierbij uitgesloten. Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal. 2. Graphikos mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Graphikos omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen. 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven. Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 1. Graphikos zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Graphikos de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2. Graphikos is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen. 3. Graphikos is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen. 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Graphikos steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Graphikos het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Graphikos zijn verstrekt, heeft Graphikos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Graphikos het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Graphikos hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen. 8. Indien door Graphikos of door Graphikos ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. strong Artikel 7. Meerwerk 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst aangaande diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen, wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Graphikos gefactureerd. 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Graphikos Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Graphikos, het elektronisch indienen van een opdracht via het bevestigingsformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen. strong Artikel 8. Duur en beëindiging 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten. 2. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand. 3. Graphikos kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Graphikos gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. 4. Graphikos heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Graphikos niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Graphikos zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Graphikos kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 5. In geval van niet nakoming van artikel 4.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst. 6. In geval van niet nakoming van artikel 4.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst. Artikel 9. Levering en levertijd 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever. 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet. 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) éénmaal kleine wijzigingen door te geven aan Graphikos. 4. De Opdrachtgever heeft (7) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd. Artikel 10. Intellectueel eigendom 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Graphikos, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Graphikos daartoe bevoegd. 2. De door Graphikos bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Graphikos. 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Graphikos te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Graphikos van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Graphikos sluit met haar Opdrachtgevers. 6. Alle door Graphikos ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Graphikos voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever. Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten. 2. De aansprakelijkheid van Graphikos zal ten alle tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. 3. De Opdrachtgever is gehouden Graphikos te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Graphikos in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten. 4. Graphikos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Graphikos kenbaar behoorde te zijn. 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd. 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden. 7. Graphikos is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Graphikos ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever. 8. Graphikos maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Graphikos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Graphikos geen invloed kan uitoefenen. 9. Graphikos is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Graphikos doorgevoerd. 10. Graphikos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. 11. Graphikosisnietaansprakelijkvooronjuisthedenindeadvertentiesvanderdendie de diensten van Graphikos aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand. 12. Graphikos maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Graphikos is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten. 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Graphikos vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Graphikos. Graphikos is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever. Artikel 12. Opschorting en ontbinding 1. In geval van overmacht is Graphikos gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Graphikos kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 3. Graphikos heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Graphikos niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 4. Graphikos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: /p ul li a:opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. /li li b: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. /li li c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. /li /ul Artikel 13. Diverse bepalingen 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Graphikos met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Graphikos beslissend. 3. Graphikos kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Deze wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 4. Graphikos heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Artikel 14. Privacy bepalingen 1. Uw persoonsgegevens worden door Graphikos gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Graphikos verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Graphikos: https://www.graphikos.nl / Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.